INFORMÁCIE O ZODPOVEDNOSTI A COPYRIGHT
COPYRIGHT

Všetky materiály publikované na webových stránkach www.aderyn.sk, www.aderyn.shop, www.sk.aderyn.shop, www.aderyn.cz, www.cz.aderyn.shop vo vlastníctve: Aderyn s.r.o. so sídlom: Fučíková 538/34, 97667, Závadka nad Hronom. IČO: 53141156 (Ďalej len Aderyn) sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na internetových stránkach uvedené, informácie o nich a ich zobrazenie môžu byť chránené ďalším právom dotknutých osôb. Názvy a označenie výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť internetových stránok spoločnosti (predovšetkým popisy a vyobrazenie predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť kopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného zvolenia držiteľa autorských práv.

ZODPOVEDNOSŤ

Aderyn upozorňuje, že informácie zverejnené v internetovom obchode a na webových stránkach www.aderyn.sk, www.aderyn.shop, www.sk.aderyn.shop, www.aderyn.cz, www.cz.aderyn.shop sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predcházajúceho upozornenia. Aderyn môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby uvedené na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Aderyn nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z ich alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušení činnosti a ďalších škôd.

Aderyn neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona ponúkajú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb,  uvedených na webových stránkach ich obchodov, pokiaľ je to u takýchto výrobkov a služieb vyslovene uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach Aderyn nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre nejaký konkrétny účel, pokiaľ takéto prehlásenie zákazník neobdržal od Aderyn v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.