Aderyn zabezpečuje prostredníctvom systému NATURPACK
plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k odpadom z obalov
uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.